• KVOS, neboli Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek je neziskový spolek, který vznikl v roce 2003, do této doby vykonával své činnosti neformálně. Od svého založení se věnoval aktivitám souvisejícím s Euroregionem Krušnohoří, především rozvoji turistického ruchu na obou stranách hranice a propagaci nově vzniklých zajímavých turistických míst pro širokou veřejnost. Následně se Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek začal věnovat konzultační činnosti v oblasti vzdělávání, především v rámci vzdělávacích projektů financovaných z ESF v regionální působnosti a Programu celoživotního vzdělávání v celoevropském měřítku.
  • Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek je v rámci Programu celoživotního učení aktivně zapojen do vyhledávání pracovních pozic pro zahraniční žáky v českých společnostech a podílí se také na vyhledávání zahraničních partnerů pro školní skupiny, žáky i vyučující, a organizaci výjezdů těchto skupin do zahraničí. Zajišťuje veškeré nezbytné činnosti pro úspěšnou organizaci a dokončení výjezdů – především jednání se zahraničními stranami, zajištění zázemí v zahraničí, specifikaci odborného programu a poznávacích aktivit, je zap ojen také do finanční kontroly.
  • V rámci příhraniční spolupráce má Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek také zkušenosti z projektů Ziel 3 v Sasku a Bavorsku a s organizováním výměn mládeže v rámci Rotary klubů RotAct (výměny mládeže jsou organizovány na jiném organizačním schématu).
  • Kromě těchto činností KVOS působil jako externí konzultant vzdělávacích projektů Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol a MERES (ESF) a ELOMPRES a ETEROB (LLP).
  • Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek se také pravidelně podílí na přípravných činnostech a přípravě kontaktních setkání pro organizace, které zajišťují sportovní akce pro mládež v mezinárodním měřítku.

 

  • Krušnohorský vzdělávací a okrašlovací spolek disponuje dvěmi osobami, které přímo zajišťují jeho provoz, spolupracuje také s externími pracovníky.